Váš vernostný program Rain Bird

TEXTY V SLOVENČINE

1. INFORMÁCIA O VYDAVATEĽOVI / HOSTING

Vydavateľ stránky www.mygreenclub-rainbird.fr: Rain Bird Europe (ďalej len „Rain Bird“)

Verejná obchodná spoločnosť s kapitálom vo výške 58 000,00 eur, zapísaná v Obchodnom a podnikovom registri v Aix-en-Provence pod číslom 301 367 363 s obchodným sídlom na Bât. A, Parc Clamar, 240 rue René Descartes - 13792 Aix-en-Provence Cedex 3, Francúzsko. Tel. číslo: 04 42 24 44 61.

Zodpovedný redaktor: Rain Bird Europe, zástupca: Thierry Haller

Koncepcia stránky a realizácia: Marquetis

Hosting: Marquetis

Zjednodušená akciová spoločnosť s kapitálom vo výške 100 000 eur, so sídlom na Le Quintet A, 12 rue Danjou, 92517 Boulogne-Billancourt Cedex, zapísaná v Obchodnom a podnikovom registri pod číslom 483.542.502 RCS NANTERRE Tel. č.: 01 46 10 48 98.

2. KREDITY

Webmaster: Marquetis

3. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

3.1.      Rain Bird je vlastníkom stránky www.mygreenclub.sk (ďalej len „Stránka“) a jej obsahu. Stránka a všetky prvky, z ktorých pozostáva (texty, fotografie, obrázky, údaje atď.), sú chránené právami duševného vlastníctva, ktoré sú a zostávajú výlučným vlastníctvom Rain Bird.

3.2.      Používateľ Stránky má iba obyčajné právo si Stránku prezerať.

3.3.      Akákoľvek reprodukcia, úprava alebo používanie celej Stránky alebo jej časti alebo jej prvkov používateľom, ktoré nie sú výslovne a písomne schválené spoločnosťou Rain Bird , sú striktne zakázané, pod hrozbou obvinenia z falšovania.

4. ZODPOVEDNOSŤ 

4.1.      Rain Bird nemôže byť braná na zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú pri používaní Stránky, ak tieto škody boli spôsobené nedbanlivosťou, omylom alebo chybou používateľa alebo Účastníka, konaním tretej strany, zásahom vyššej moci tak, ako je stanovené judikatúrou alebo na základe udalosti, ktorá je mimo kontroly Rain Bird, ako napríklad zlyhanie servera, ktorý prevádzkuje túto Stránku, zlyhaním prevádzkového prostredia Stránky, zlyhaním komunikačných sietí alebo zásobovania energiou, nelegálneho vniknutia na Stránku, použitím, vymazaním alebo nezákonnou úpravou údajov na Stránke alebo zavedením škodlivých kódov na Stránku.

4.2.      Rain Bird neručí za kvalitu, presnosť, aktuálnosť, poradie alebo úplnosť informácií alebo dokumentov na Stránke.

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

5.1.      Zodpovednosť za spracovanie osobných údajov

Rain Bird zaznamenáva a používa osobné údaje používateľa, ktoré jej tento poskytne pri svojej registrácii do Programu tak, ako je uvedené v článku 1 Všeobecných podmienok.

5.2.      Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania

 Medzi osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania, patria tie, ktoré uvedie používateľ pri svojej registrácii do Programu (ďalej len „Osobné údaje“). Osobné údaje, ktoré sa musia povinne uvádzať, sú označené hviezdičkou („Povinné polia“).

Účely spracovania Osobných údajov

Rain Bird spracováva Osobné údaje používateľa pre potreby Programu, ako aj pre potreby fungovania Stránky. 

Pod podmienkou získania predchádzajúceho a výslovného súhlasu používateľa môže Rain Bird zhromažďovať a používať Osobné údaje používateľa na účely priamych zásielok.

Po získaní Osobných údajov na účely priamych zásielok má používateľ právo bezplatne namietať voči použitiu jeho Údajov na účely marketingu, najmä obchodného, zo strany Rain Bird, a to tak, že zašle písomnú námietku na nasledujúcu adresu:

Rain Bird Europe

Service marketing

Bât. A, Parc Clamar, 240 rue René Descartes

13792 Aix en Provence Cedex 3

Francúzsko

 Elektronické adresy získané v rámci zoznamu adries sa používajú iba na zasielanie konkrétnych upozornení.

Adresáti Osobných údajov

Získané Osobné údaje môže výhradne používať iba Rain Bird.

Doba uchovávania Osobných údajov

 Rain Bird uchováva Osobné údaje počas obdobia 12 mesiacov od zrušenia účtu používateľa.

Rain Bird archivuje Osobné údaje, ktoré sú potrebné na výkon práva a na preukázanie tohto práva počas príslušných premlčacích lehôt alebo na základe zákonných povinností, ktorým podlieha.

Práva na prístup, opravu a námietky

V súlade so zákonom zo 6. januára 1978 o informačných službách, súboroch a slobodách, v znení zákona zo 6. augusta 2004 o
ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov, má používateľ právo na prístup, úpravu a vymazanie údajov, ktoré sa ho týkajú, pričom toto právo si môže kedykoľvek uplatniť zaslaním žiadosti spoločnosti Rain Bird na nasledujúcu adresu:

Rain Bird Europe

Service marketing

Bât. A, Parc Clamar, 240 rue René Descartes

13792 Aix en Provence Cedex 3

Francúzsko

Dotknutý používateľ môže taktiež namietať voči spracovaniu údajov, ktoré sa ho týkajú, zo zákonných dôvodov, za rovnakých podmienok, ako sú uvedené vyššie.

Používateľ berie na vedomie, že v prípade námietok voči spracovaniu Osobných údajov a požiadaním o vymazanie Osobných údajov môže stratiť prístup k niektorým funkčným prvkom Stránky a najmä prístup k Programu.

Bezpečnosť Osobných údajov

 Rain Bird využíva súčasné prostriedky na zachovanie dôvernosti a bezpečnosti Osobných údajov používateľov.

 Rain Bird spracováva osobné údaje používateľov na serveroch, ktoré sa nachádzajú vo Francúzsku.

Nahlásenie spracovávania osobných údajov

Rain Bird nahlásila spracovávanie vyššie uvedených Osobných údajov 5. mája 2015 komisii CNIL, ktorá túto skutočnosť zaznamenala pod číslom 1857264 v 0.

Cookie

 Stránka ukladá na koncovom zariadení používateľa jediný počítačový súbor, ktorý je bežne označovaný ako „cookie“.

Rain Bird používa cookie za účelom zapamätania si základných parametrov používateľského rozhrania, ako napríklad povaha používateľa alebo správcu účtu, jazyk, ktorý používa, alebo jeho e-mailová adresa.

Názov cookie

Typ

Funkcia

Doba uchovávania

activebasket

Dočasné cookie

Toto cookie slúži na zaistenie funkčných prvkov košíka.

neurčená

odysacck

Trvalé cookie

Toto cookie slúži na zapamätanie si mena používateľa, ktorý má založený účet, aby ho rozpoznalo pri ďalších prihláseniach k jeho účtu.

neurčená

odyssey

Dočasné cookie

Toto cookie slúži na sledovanie prehliadania Stránky používateľom. Neobsahuje osobné údaje.

neurčená

Používateľ má možnosť nastaviť si svoj prehliadač tak, aby vymazával cookies, ktoré už sú umiestnené na jeho koncovom zariadení, aby dostával upozornenia na prijatie alebo odmietnutie umiestňovania cookies, alebo aby automaticky prijímal alebo odmietal všetky cookies pre určité stránky alebo pre všetky stránky.

Parametre spravovania cookies sa líšia v závislosti od typu prehliadača. Príslušné návody pre najbežnejšie prehliadače sú dostupné po kliknutí na nižšie uvedené odkazy:

Internet Explorer

Chrome

Firefox

Safari

Prihlasovacie údaje

Stránka používa nástroj na analýzu Google Analytics od spoločnosti Google, ktorý zahŕňa využívanie cookies za účelom identifikácie používateľa, jeho návštev na Stránke, a stránok, ktoré si predtým prehliadal. Spracovávanie týchto informácií nástrojom Google Analytics umožňuje spoločnosti Rain Bird získavať štatistiky o používaní Stránky. Tieto cookies sú mimo kontroly Rain Bird.

Ak sa Kupujúci chce dozvedieť viac o používaní týchto cookies a o pravidlách ochrany súkromia zo strany Google, môže navštíviť nasledujúce odkazy: 

http://www.google.com/policies/technologies/ads et http://www.google.com/policies/privacy.

6. ÚPRAVA PODMIENOK

Rain Bird si vyhradzuje možnosť kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť tieto podmienky pri aktualizácii svojej Stránky.

  

VŠEOBECNÉ PODMIENKY VERNOSTNÉHO PROGRAMU RAIN BIRD

1. USPORIADATEĽSKÁ SPOLOČNOSŤ

Spoločnosť Rain Bird Europe, ktorá je verejnou obchodnou spoločnosťou s kapitálom vo výške 58 000,00 eur, zapísaná v Obchodnom a podnikovom registri v Aix-en-Provence pod
číslom 301 367 363 so sídlom na 900 rue Ampère, Zone Industrielle les Milles v Aix-En-Provence (13100) (ďalej len „Rain Bird“), spúšťa od mája 2016 vernostný program s názvom „My Green Club“ (ďalej len „Program“) s cieľom odmeňovať vernosť zákazníkov z radov profesionálov tak, ako sú definovaní v článku 2.

2. ÚČASTNÍCI

Program je určený jedine pre profesionálov zapísaných v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, ktorí vykonávajú inštalatérsku činnosť alebo maloobchodnú činnosť so zavlažovacím materiálom (ďalej len „Účastník(ci)“) a ktorí odoberajú produkty Rain Bird od partnerských distribútorov Programu (ďalej len „Partnerský distribútor“). Zoznam Partnerských distribútorov, ktorí sa podieľajú na tejto aktivite, je k nahliadnutiu na stránke Partnerskí distribútori.

Účasť na Programe je podmienená výslovným a bezvýhradným súhlasom s týmito všeobecnými podmienkami (ďalej len „Všeobecné podmienky“), so všetkými ich ustanoveniami, ako aj s platnými francúzskymi zákonmi a nariadeniami.

3. PODMIENKY ÚČASTI

Program je dostupný na internete na stránke www.mygreenclub-rainbird.fr (ďalej len „Stránka“).

3.1. Registrácia

Po prijatí registrácie zo strany Rain Bird Účastník dostane e-mail s prístupovými kódmi, ktoré mu umožnia prístup k jeho osobnému účtu na Stránke.

3.2. Prideľovanie bodov

Partnerskí distribútori raz za štvrťrok oznámia Rain Bird celkovú sumu nákupov Účastníka, ktorý si zakúpil produkty Rain Bird. Spoločnosť Rain Bird ich zamení za vernostné body (10€ bez DPH=7 bodov) a pripíše ich na účet Účastníka. Program zahŕňa všetky produkty značky Rain Bird pod podmienkou, že boli zakúpené u Partnerského distribútora. Sumy, ktoré Partnerskí distribútori oznámia Rain Bird, sú celkové sumy bez uvedenia akýchkoľvek referenčných údajov zakúpených produktov.

Platnosť bodov je dvanásť (12) mesiacov od ich pridelenia. Po uplynutí tejto doby sa nezamenené body
 automaticky strácajú.

Nákupy realizované u rôznych Partnerských distribútorov sa kumulujú.

Každý Účastník si môže kedykoľvek pozrieť online stav pripísaných bodov na svojom účte.

3.3 Podmienky

Účastník-inštalatér. Aby mohol zameniť vernostné body za darčekové poukazy, musí uskutočniť nákupy produktov Rain Bird u Partnerských distribútorov za minimálne 350 eur bez DPH počas obdobia od 1. januára do 31. decembra. Ak sa Program predĺži aj na nasledujúce roky, hranica 350 eur bez DPH sa počíta za každý kalendárny rok. Body sa dajú zameniť po dosiahnutí hranice 350 eur bez DPH počas posudzovaného obdobia.

Účastník predajca. Aby mohol zameniť vernostné body za darčekové poukazy, musí splniť dve nasledujúce podmienky:

uskutočniť objem nákupov produktov Rain Bird u partnerských distribútorov za minimálne 2500 € bez DPH, a

zvýšiť objem nákupov produktov Rain Bird u partnerských distribútorov minimálne o 10 % medzi jedným a druhým referenčným obdobím.

 Referenčné obdobia sú nasledovné:

od 1. januára do 31. decembra

 Body sa pripisujú raz ročne na účet Účastníka predajcu vždy v novembri.

  

4. VÝHODY

4.1 Charakter výhod v závislosti od Účastníka

Účastník predajca: za získané body môže získať iba darčekové poukazy popísané v článku 4.2.

Účastník-inštalatér: získané body umožňujú získať iba darčekové poukazy popísané v článku 4.2.

4.2 Popis a objednávanie darčekových poukazov 

Darčekové poukazy majú hodnotu 15 €, ktorá zodpovedá približne 400 bodom. Sú očíslované a je na nich uvedený Partnerský distribútor, u ktorého sa môžu použiť. Platia šesť (6) mesiacov od dátumu ich vystavenia.

Darčekový poukaz sa musí využiť naraz do výšky sumy za nákupy (nie je možná žiadna náhrada v hotovosti).

Ak si chce Účastník objednať darčekové poukazy, prejde na stránku „Objednávky“ a postupuje tak, ako je na nej uvedené. Darčekové poukazy sa Účastníkovi pošlú e-mailom.

Za nákupy uskutočnené prostredníctvom darčekových poukazov sa nezískavajú vernostné body.

5. ĎALŠIE PODMIENKY

Darčekové poukazy sú adresované Účastníkovi, a nie jeho prípadným zamestnancom. Ak ich Účastník prípadne poskytne tretej strane alebo niektorému zo svojich zamestnancov, iba on preberá zodpovednosť za následky, najmä pokiaľ ide o následky tohto poskytnutia v oblasti odvodov sociálneho zabezpečenia, pričom spoločnosť Rain Bird nemôže byť v žiadnom prípade braná na zodpovednosť. 

Spoločnosť Rain Bird si vyhradzuje právo zrušiť, pozastaviť Program alebo upraviť jeho podmienky (najmä upraviť darčekové poukazy) bez toho, aby tým bola dotknutá jej zodpovednosť.

Darčekové poukazy nie je možné vymeniť za ich protihodnotu v eurách, v celosti ani čiastkovo, ani ich nahradiť alebo vymeniť za iné darčekové poukazy akejkoľvek hodnoty a z akéhokoľvek dôvodu.

Účastníci, ktorí sa chcú odhlásiť z Programu, tak môžu urobiť zaslaním žiadosti prostredníctvom kontaktného formulára: http://www.mygreenclub-rainbird.fr/contact. 

Vzťahy medzi Účastníkom a Rain Bird podliehajú francúzskemu právu. Strany sa zaväzujú hľadať zmierlivé riešenie akéhokoľvek sporu, ktorý by sa týkal výkladu alebo realizácie Programu alebo Všeobecných podmienok, pričom sú povinné kontaktovať spoločnosť Rain Bird. Účastník je informovaný o možnosti využiť v prípade sporu konvenčnú mediáciu alebo akýkoľvek iný, alternatívny spôsob riešenia sporov. V prípade, že nedôjde k dohode zmierom, spor bude predložený do výlučnej pôsobnosti Odvolacieho súdu v Aix-en-Provence.